§1. Klubbens navn er “Motionsklubben Elefanten”. Klubbens hjemsted er Nyborg. Klubben blev stiftet d. 12.december 1990.

§2. Klubben har til formål at udbrede og styrke interessen for motion. gennem et tilbud af motions-. styrke-, og genoptræningsprogrammer, i nært samarbejde med f.eks. læger, fysioterapeuter m.v.

§3. Som aktive medlemmer kan optages enkeltpersoner, som er fyldt 14 år, Og som vedkender sig nærværende vedtægter. Indtil det fyldte 15 år, Skal de dog være ledsaget af et voksent medlem under træning. Bestyrelsen kan endvidere tillade yngre personer med lægeerklæring, Optagelse i klubben. Indtil det fyldte 18 år, er medlemskab betinget af en gennemgået prøvetime Med en af klubbens instruktører.

§4. Medlemsskab i klubben opnås ved henvendelse i receptionen Nyborg Idræts- og Fritidscenter.
Her opgives navn, adresse og fødselsdato, ligesom der afgives et fingeraftryk der sammen med en chip i et armbånd giver adgang til motionscentret og de tilhørende værdiskabe.
Ved medlemsskab accepterer man og giver samtykke til at fingeraftrykket anvendes alene i forbindelse med adgangskontrol til centret. Der kan opnås medlemsskab for 1, 3 eller 12 mdr.
Benyttelse af motionscentret uden medlemsskab, kan ske ved køb af dagsbillet eller 12 turs kort i receptionen, eller ved betaling via mobil pay (uden for receptionens åbningstid).
Det udleverede armbånd skal altid bæres eller medbringes synligt i centret.
Der gennemføres lejlighedsvis adgangskontrol i motionscentret. Benyttelse af motionscentret uden medlemsskab eller uden forudgående betaling (gratist) medfører karantæne i minimum 3 mdr.
Denne sanktion pålægges også personer, som medvirker til, at gratister får adgang til centret.

§5. Uhensigtsmæssig opførsel eller brug af dopingmidler medfører øjeblikkelig bortvisning. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som overtræder ovenstående, eller i øvrigt tilsidesætter sine medlemsforpligtelser.

§6. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal. Tid og sted for generelforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, som indkalder med mindst 3 og maksimal 8 ugers varsel, ved opslag på motionscentrets opslagstavle, samt annoncering på klubben hjemmeside. Generalforsamlingens dagsorden: I. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab – budget. 5. Kontingent fastsættelse. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. ‘6, skal skriftligt Tilgå formanden senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse, og opslås senest 8 dage før generalforsamlingen. på motionscentrets opslagstavle. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, dog undtaget jf.: §9. Medlemmer med gyldigt medlemsbevis er stemmeberettiget, Ligesom de er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer der ikke er tilstedet ved generalforsamlingen, er ligeledes valgbare, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 stemmeberettiget medlem fremsætter ønske herom.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt for 2 år af gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen på lige årstal. Kassereren vælges af generalforsamlingen på ulige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen på lige årstal. 1 bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen på ulige årstal. 2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år af generalforsamlingen for 1 år.  Folkevalgt revisor vælges hvert år Af generalforsamlingen for er år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og forretningsudvalg På førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tegnes i det daglige arbejde af et forretningsudvalg, bestående af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle udtalelser, ud ad til, i konkrete sager m. v. forestås af formanden. Bestyrelsen fastlægger selv sin mødefrekvens, og formanden indkalder til Bestyrelsesmøder, med dagsorden for disse. Bestyrelsesmøder skal finde sted, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer Ønsker dette. Bestyrelsen indkaldes med mindst 1 uges varsel. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder, som tilgår bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen har ret til at optage eventuelle lån til drift og inventar. Bestyrelsen udpeger, og er ansvarlig for, at der uddannes instruktører til motionscentret forskellige aktiviteter. Bestyrelsen sørger Iigeledes for eventuel indmeldelse i, for motionsklubben relevante foreninger, som f.eks. kan tilbyde instruktørkurser.

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan vedtages af generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer, skriftligt anmoder bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstra ordinær generalsamling sker med samme varsel, og på samme måde, som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§9. Klubbens opløsning kan finde sted ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme. I tilfælde af opløsning, kan klubbens aktiver aldrig tilbage til del enkelte Medlem af klubben. Opløses klubben, jævnfør ovenstående, overgår klubbens aktiver til Hjerteforeningen, Gigtforeningen eller tilsvarende organisation. § 10. Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for klubbens aktiver/midler. Således vedtaget/revideret på ordinær generalforsamling mandag d. 7. Marts 2016.