§1. Klubbens navn er “Motionsklubben Elefanten”. Klubbens hjemsted er Nyborg. Klubben blev stiftet d. 12. december 1990.

§2. Klubben har til formål at udbrede og styrke interessen for motion gennem et tilbud af motions-, styrke- og genoptræningsprogrammer.

§3. Som aktive medlemmer kan optages enkeltpersoner, som er fyldt 13 år og, som vedkender sig nærværende vedtægter.

Indtil det fyldte 15 år kan der kun tegnes medlemskab ifølge med forældre eller omsorgsperson, og der skal medbringes fysisk sundhedskort på vedkommende under 15 år, som skal meldes ind.

Indtil det fyldte 18 år, trænes der i Elefanten på forældres eller omsorgspersons ansvar. Indtil det fyldte 18 år er medlemskab betinget af en gennemgået prøvetime med en af klubbens instruktører.

§4. Indmeldelse i Motionsklubben Elefanten sker ved receptionen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Her betales for medlemskab, der kan opnås for 1, 3, 6 eller 12 mdr. Samtidig skal fysisk sundhedskort vises, så navn, adresse og fødselsdato kan blive registreret, ligesom fingeraftryk af to fingre skal scannes. Fingeraftryk anvendes alene i forbindelse med adgangskontrol, der gennemføres lejlighedsvis.

Herefter udleveres et chiparmbånd, og der er adgang til motionscentret og de tilhørende værdiskabe. Det udleverede chiparmbånd skal altid bæres eller medbringes synligt i motionscentret.

Benyttelse af motionscentret uden medlemskab kan ske ved køb af dagsbillet eller 12-turs kort i receptionen eller ved betaling via MobilePay (uden for receptionens åbningstid).

Benyttelse af motionscentret uden medlemskab eller uden forudgående betaling (gratist) medfører karantæne i minimum 3 mdr. Denne sanktion pålægges også personer, som medvirker til, at gratister får adgang til centret.

§5. Uhensigtsmæssig opførsel eller brug af dopingmidler, talkum eller kalk medfører øjeblikkelig bortvisning. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som overtræder ovenstående eller i øvrigt tilsidesætter sine medlemsforpligtelser.

§6. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal. Tid og sted for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, som indkalder med mindst tre og maksimalt otte ugers varsel ved opslag på motionscentrets opslagstavle, infotavler samt annoncering på klubben hjemmeside.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Kontingent fastsættelse

6. Budget

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Valg af revisorer

11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6, skal skriftligt tilgå formanden senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse og opslås senest otte dage før generalforsamlingen på motionscentrets opslagstavle.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog undtaget jf. §9.

Medlemmer af Motionsklubben Elefanten er stemmeberettiget, ligesom de er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, er ligeledes valgbare, hvis der foreligger skriftligt tilsagn. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét stemmeberettiget medlem fremsætter ønske herom.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer valgt for to år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen på lige årstal. Kassereren vælges af generalforsamlingen på ulige årstal. To bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen på lige årstal. Et bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen på ulige årstal. To bestyrelsessuppleanter vælges hvert år af generalforsamlingen for et år. Folkevalgte revisorer vælges hvert år af generalforsamlingen for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og forretningsudvalg på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tegnes i det daglige arbejde af et forretningsudvalg, bestående af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. Eksterne udtalelser i konkrete sager m.v. forestås af formanden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin mødefrekvens, og formanden indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden for disse.

Bestyrelsesmøder skal finde sted, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Bestyrelsen indkaldes med mindst en uges varsel. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder, som tilgår bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen har ret til at optage eventuelle lån til drift og inventar.

Bestyrelsen udpeger, og er ansvarlig for, at der uddannes instruktører til motionscentrets forskellige aktiviteter. Bestyrelsen sørger desuden for indmeldelse i foreninger, der findes relevante for Motionsklubben Elefanten fx foreninger, der tilbyder instruktørkurser.

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan vedtages af generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalsamling sker med samme varsel og på samme måde, som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§9. Klubbens opløsning kan finde sted ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme. Opløses klubben, jævnfør ovenstående, overgår klubbens aktiver til Hjerteforeningen, Gigtforeningen eller tilsvarende organisation.

§10. Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for klubbens aktiver og midler.

Revideret 4. marts 2024